>> Stargardzki Budżet Obywatelski- wybierz i zagłosuj! - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

>> Stargardzki Budżet Obywatelski- wybierz i zagłosuj!

Już po raz piąty stargardzianie mogą podejmować bezpośrednie decyzje o tym, na co wydać pieniądze, aby w ich okolicy było ładniej i wygodniej. Pula tej edycji Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego to 2 100 000 zł w podziale na sześć obszarów miasta – po 350 000 zł dla każdego z nich. Maksymalna wartość zaproponowanej inwestycji wynosi jednak 300 000 zł – by dać szanse mniejszym projektom.Każda osoba, która ukończyła 16 lat może wskazać, jakie ma koncepcje na podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności Stargardu. Już 29.05.2017 r. rozpocznie się głosowanie. Potrwa do 09.06.2017 r. W jego wyniku mieszkańcy wybiorą propozycje, które zostaną wpisane do projektu budżetu Stargardu na rok 2018.
Poniżej przedstawiono – krok po kroku – w jaki sposób można przyłączyć się do inicjatywy.

Zgłaszanie propozycji
Propozycje zadań do realizacji - na terenie Stargardu, niezależnie od zamieszkałego obszaru –może zgłosić osoba, która ukończyła 16 lat i jest mieszkańcem Stargardu. Należy to zrobić na formularzu dostępnym:
- w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17,
- na stronie internetowej www.stargard.pl,
- w Stargardzkim Informatorze Samorządowym,
- podczas dyżurów Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Dyżury Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
08.05.2017 17:00 – 18:00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących (Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi)
09.05.2017  - 17:00 - 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 4
10.05.2017 -  17:00 – 18:00 – Stargardzkie Centrum Kultury
15.05.2017 - 17:00 – 18:00 – Ratusz Miejski
16.05.2017 - 17:00 – 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 6
17.05.2017 - 17:00 – 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 8
18.05.2017 - 17:00 - 18:00 – Zespół Szkół nr 5
19.05.2017 - 16:00 – 18:00 – Urząd Miejski ul. Czarnieckiego 17
29.05.2017 - 17:00 – 18:00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących (Szkoła Podstawowa nr 2
z oddziałami integracyjnymi)
31.05.2017 - 17:00 - 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 4
02.06.2017 -  17:00 – 18:00 – Stargardzkie Centrum Kultury
05.06.2017 - 17:00 – 18:00 – Ratusz Miejski
07.06.2017  - 17:00 – 18:00 – Szkoła Podstawowa nr 6
09.06.2017 - 17:00 - 18:00 – Zespół Szkół nr 5

Poprawnie wypełnione formularze można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 17 – Biuro Obsługi Klienta, w terminie od 08.05.2017 r. do 19.05.2017 r. Liczy się data wpływu formularza.

Warto pamiętać, że rozpatrywane nie będą formularze złożone po terminie oraz, których szacunkowy koszt projektu będzie przekraczać 300 000 złotych.

Sprawdź czy teren należy do miasta 
Do Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać tylko inwestycja, które mają być wykonane na terenach należących do miasta. Korzystając z tej mapy można samodzielnie odszukać tereny miejskie.
Aby skorzystać z mapy należy wejść na stronę www.stargard.pl i kliknąć „Plan Miasta” – w prawym dolnym rogu strony głównej.

Krok 1. Odznacz wszystkie warstwy mapy (legenda po lewej stronie)

Krok 2. Rozwiń pole Stargard najeżdżając na „+”, 

Krok 3. Rozwiń pole oferta inwestycyjna (+)  i zaznacz „grunty miejskie”

Krok 4. Odznacz pole OpenStreetMap

Pola zaznaczone kolorem jasno różowym oznaczają tereny miejskie

Lista zaakceptowanych zadań poddanych pod głosowanie zostanie przedstawiona do 24.05.2017 r. na stronie www.stragard.pl, gdzie zamieszczone będą zeskanowane formularze propozycji z pełnymi opisami inwestycji. Lista będzie także umieszczona w Stargardzkim Informatorze Samorządowym i w mediach.

Karty do głosowania
Głosowanie tradycyjne odbywa się na kartach do głosowania w formie papierowej. Dla każdego z sześciu obszarów przygotowano jeden wzór. Karty można wyciąć ze „Stargardzkiego Informatora Samorządowego”, wydrukować ze strony internetowej (plik do pobrania w menu po lewej stronie) i pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17 w godzinach pracy urzędu (tj. poniedziałek – piątek, 8:00 – 16:00).

Prawidłowe wypełnienie karty
Głosować należy na karcie dedykowanej dla obszaru, który zamieszkujemy:
- Obszar nr 1 – Zachód – Letnie,
- Obszar nr 2 – Chopina,
- Obszar nr 3 – Śródmieście,
- Obszar nr 4 – Stare Miasto,
- Obszar nr 5 – Pyrzyckie,
- Obszar nr 6 –Kluczewo – Lotnisko.
Dokładny wykaz ulic wchodzących w skład każdego obszaru jest dostępny w menu po lewej stronie oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17 (tel. 091 578 48 81 do 88).

Obręby poszczególnych obszarów pozostały prawie niezmienione, poza jednym wyjątkiem. Ulica Broniewskiego znajduje się zarówno w obszarze 5-tym (os. Pyrzyckie) jak i w 6-tym (Kluczewo/Lotnisko), a jej mieszkańcy będą mogli głosować według uznania albo w jednym, albo w drugim obszarze.

Każdy mieszkaniec bierze udział w głosowaniu tylko jeden raz. Weryfikacji dokonuje się na podstawie numeru PESEL.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przez głosującego przy wybranych projektach na odpowiedniej karcie do głosowania (przyporządkowanej do danego obszaru). Głosujący może wybrać maksymalnie trzy – jego zdaniem – najważniejsze projekty, będące w obszarze zamieszkania, lub dwa projekty ze swojego obszaru zamieszkania i jeden tzw. „złoty głos” – na pomysł zgłoszony w pozostałych rejonach miasta. W drugim przypadku należy wyszukać obszar oraz nazwę projektu i wpisać ją w kartę do głosowania. Zaznaczenie więcej, niż trzech zadań powodować będzie, że głosy przyznane zostaną tylko trzem projektom, które znajdują się na liście najwyżej.

Kartę należy wypełnić drukowanymi literami:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- numer i seria dowodu osobistego,
- numer PESEL,
- czytelny podpis.
Karty z nieuzupełnionymi polami będą uznawane za nieważne.

Dostarczenie kart do głosowania
Uzupełnione karty są przyjmowane w terminie od 29.05.2017 r. do 09.06.2017 r.
Istnieją dwie możliwości:
- dostarczenie osobiste do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17 (poniedziałek – piątek, 8:00 – 18:00),
- przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Czarnieckiego 17, 73 - 110 Stargard.

Głosowanie przez Internet
Głosowanie internetowe odbywa się przy użyciu platformy do głosowania dostępnej na stronie www.stargard.pl. Aby wziąć udział w głosowaniu internetowym konieczna jest rejestracja na ww. stronie. Głos można oddać dopiero po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji i zalogowaniu się do platformy.

Głosowanie w internecie trwa od 29.05.2017 r. do 09.06.2017 r. (do północy).

Ogłoszenie wyników
Głosowanie zakończy się 09.06.2017 r. Wyniki zostaną zaprezentowane najpóźniej do 18.06.2017 r. – na stronie www.stargard.pl, w przekazach prasowych, oraz w lipcowym wydaniu „Stargardzkiego Informatora Samorządowego”.

Do projektu budżetu na rok 2018 roku zostaną wpisane pomysły, które uzyskały najwięcej głosów. W sytuacji, gdy realizacja zadania nie jest możliwa z powodu niewystarczających środków finansowych, dopuszcza się, za zgodą wnioskodawcy, proporcjonalne zmniejszenie wartości i zakresu inwestycji. W przypadku braku zgody wnioskodawcy na zmniejszenie wartości i zakresu robot, jego propozycję zajmuje następna w kolejności propozycja – której wartość oszacowano w granicach kwoty pozostałej do dyspozycji.

Jeśli w ostatecznych wynikach pojawią się propozycje, które zdobyły jednakową ilość głosów, a suma dostępnych środków jest niewystarczająca, by zrealizować oba, do wykonania kierowany jest ten, który wymaga poniesienia większych nakładów finansowych.
Pozostałe zadania zostaną przekazane do dalszej analizy i ewentualnej realizacji
w późniejszym czasie, w miarę dostępnych środków finansowych.

Pomoc w głosowaniu
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad głosowania można kierować do pracowników Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17, tel. 091 578 48 81 do 88,
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek, 8:00 – 16:00).

[źródło: Urząd Miejski w Stargardzie]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages