>> Nauczyciele pracują na kilku etatach - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

środa, 14 lutego 2018

>> Nauczyciele pracują na kilku etatachReforma oświaty funkcjonująca od 1 września wprowadziła zmiany nie tylko w postaci likwidacji gimnazjów, ale również zmieniła zasady pracy nauczycieli na więcej niż jednym etacie. Ilu nauczycieli w Stargardzie pracuje w kilku szkołach jednocześnie?


            
Razem z reformą edukacji, która zaczęła obowiązywać 1 września, weszły w życie przepisy, które regulują tzw. podwójne zatrudnienie nauczycieli. Chodzi o tych, którzy poza macierzystą szkołą pracują jeszcze w co najmniej jednej placówce. Ustawa Prawo oświatowe wprowadziła nowy obowiązek nakładający na nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć uzyskanie pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia, na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole. 

Nauczyciele argumentują swoje dodatkowe zatrudnienie tym, że muszą dorobić, żeby przeżyć. Bez wahania zaznaczają, że głównie chodzi o pieniądze. Twierdzą, że gdyby nie musieli, to by nie podejmowali dodatkowej pracy. Kuratorium Oświaty wyjaśnia, że zmiany w oświacie to wprowadzony po raz pierwszy element działań osłonowych wobec nauczycieli. W ten sposób dyrektorzy szkół otrzymują efektywne narzędzie menadżerskie, które wspiera ich w organizacji pracy szkoły. 

Na skutek reformy, która zlikwidowała gimnazja, oraz niżu demograficznego wielu nauczycieli może znaleźć się bez pracy. Więc rząd nowe regulacje tłumaczy chęcią wyrównania dysproporcji w zatrudnieniu, gdy np. jeden nauczyciel pracuje na dwa etaty, a inny ma niepełne pensum albo w ogóle nie ma pracy. W związku ze zmianami w ustawie radny Rady Powiatu Stargardzkiego Sławomir Rutkowski wystąpił do Zarządu Powiatu z zapytaniami dotyczącymi zastosowania nowych przepisów w szkołach zarządzanych przez Powiat Stargardzki.
            
Iwona Wiśniewska, Starosta Stargardzki informuje, że wprowadzony ustawą wymóg uzyskania przez nauczyciela zgody dyrektora szkoły, a w przypadku dyrektora- organu prowadzącego, na kontynuowanie lub podjęcie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole obowiązuje czasowo, od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., i dotyczy wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Nowe przepisy nie mają zastosowania do nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

- Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, którzy są kierownikami zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i decydują w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, wynika, że wnioski o zgodę na dodatkowe zatrudnienie złożyło 30 nauczycieli, a zgodę otrzymało 29 nauczycieli. Jeden nauczyciel nie otrzymał zgody dyrektora. Nikt z dyrektorów szkół nie wystąpił o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie- mówi Iwona Wiśniewska. 

- Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole publicznej wyłącznie na podstawie umowy o pracę albo mianowania. Wykonywanie dodatkowej pracy przez nauczycieli na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie) nie podlega ustawie Prawo oświatowe i nie jest monitorowane przez dyrektorów szkół- dodaje Starosta. Związek Nauczycielstwa Polskiego widzi dobre i złe strony nowych uregulowań. Z jednej strony jako stymulator sytuacji na rynku pracy mogą zapobiec zwolnieniom nauczycieli. Ale z drugiej strony w przypadku niektórych osób będą działały niekorzystnie na wysokość ich uposażeń. ZNP ma nadzieję, że takie przypadki będą sporadyczne i zapewnia, że na pewno będzie monitorować sytuację. 

[mm/Dziennik Stargardzki]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages