>> IŃSKO: Mieszkańcy sami zniszczyli drogę? - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

poniedziałek, 12 lutego 2018

>> IŃSKO: Mieszkańcy sami zniszczyli drogę?


Mieszkańcy miejscowości Ścienne upomnieli się o remont drogi w centrum swojej wsi. Nie dość, że nie otrzymają na niego pieniędzy, to usłyszeli, że sami sobie zawdzięczają jej tragiczny stan.W imieniu mieszkańców miejscowości Ścienne do Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej zwrócił się Zastępca Burmistrza Ińska Michał Kupczyński. - Z ubolewaniem obserwuję brak zainteresowania właściciela drogi. Od lat nie prowadzono w tej miejscowości żadnych poważnych remontów drogi powiatowej Ścienne- Sątyrz. Droga jest „usiana” wyrwami, koleinami oraz zastoiskami wody. Nigdy nie łatano wyrw w sposób prawidłowy, a tylko doraźnie, w taki sposób, że po kilku dniach pojawiały się na nowo. Jak długo jeszcze mieszkańcy sołectwa Ścienne mają cierpieć z powodu braku dbałości zarządcy o swoje mienie?- pyta Michał Kupczyński. Zastępca Burmistrza zwrócił się do Rady Powiatu Stargardzkiego o wsparcie działań mających na celu remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1756Z przez miejscowość Ścienne.

Powiat nie ma pieniędzy

Iwona Wiśniewska, Starosta Stargardzki informuje, że przebudowa przedmiotowej drogi z uwagi na ograniczone środki finansowe Powiatu Stargardzkiego oraz pilniejsze zadania w tym zakresie nie będzie możliwa do wykonania w najbliższym czasie. Powiat Stargardzki w celu sprawniejszego zarządzania siecią dróg powiatowych oraz racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi określił stosownym zarządzeniem sieć dróg układu podstawowego oraz sieć dróg układu uzupełniającego. Drogi powiatowe ujęte w sieci dróg układu podstawowego są utrzymywane w wyższym standardzie, prace utrzymaniowe oraz remontowe są wykonywane w pierwszej kolejności przed pracami wykonywanymi na drogach zaliczonych do układu uzupełniającego. - Droga powiatowa numer 1756Z z uwagi na istniejące niewielkie natężenie ruchu drogowego, jak i też fakt, iż nie jest ciągiem tranzytowym, a stanowi jedynie dojazd do miejscowości, została zaliczona do sieci dróg układu uzupełniającego. Dlatego też przebudowa przedmiotowej drogi nie została ujęta w planach robót na najbliższe lata. Do czasu przebudowy Zarząd Dróg Powiatowych będzie wykonywał w ramach prac utrzymaniowych remonty cząstkowe nawierzchni jezdni oraz konserwacyjne celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego- mówi Iwona Wiśniewska.


Odpowiedź Starosty Stargardzkiego w sprawie złego stanu drogi nie usatysfakcjonowała mieszkańców i Zastępcę Burmistrza Ińska Michała Kupczyńskiego. Zwrócił on się ponownie do Starosty tłumacząc, że zarządzenie Powiatu Stargardzkiego określające sieć dróg układu podstawowego i uzupełniającego nie ma żadnego odzwierciedlenia w Ustawie o drogach publicznych, co znaczy, że droga 1756Z posiada kategorię drogi publicznej powiatowej. - Wbrew twierdzeniom Pani Starosty przedmiotowa droga w rozumieniu mieszkańców miejscowości Ścienne nie jest drogą dojazdową, a ruch na niej nie jest sporadyczny, ponieważ prowadzone są na niej regularne kursy komunikacji publicznej, codziennie kilkakrotnie dowożone są dzieci do szkoły, realizowane jest zaopatrzenie do dwóch sklepów spożywczych oraz obsługiwane są duże, rozwijające się gospodarstwa rolne- mówi Michał Kupczyński. Dodaje również, że okresowe łatanie dziur na wspomnianej drodze prowadzone jest niestarannie. Mieszkańcy miejscowości zwracali uwagę pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie na to, że grys wraz ze smołą wlewany do nieoczyszczonych wyrw powoduje, że świeżo załatane dziury pojawiają się na nowo, a pieniądze wydane na remont są stracone. Uwagi te jednak pozostały bezskuteczne. 

- Nie można mieszkańców Ściennego czy innych wsi i miasteczek Powiatu Stargardzkiego traktować w sposób inny od mieszkańców Stargardu, gdzie remonty dróg powiatowych przeprowadza się na wielomilionowe kwoty, a i ich bieżące utrzymanie jest znacznie lepsze, niż na rubieżach naszego powiatu. W naszej ocenie bezpieczeństwo mieszkańców jest rzeczą nadrzędną, zarówno tych mieszkających w Stargardzie, jak i tych mieszkających na peryferiach Powiatu Stargardzkiego. Droga 1756Z jest w stanie opłakanym, zapada się w coraz to większym stopniu i nie można już tutaj mówić o utrzymaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego na niej, ale o jego zagrożeniu- mówi Zastępca Burmistrza Ińska. Michał Kupczyński w imieniu mieszkańców Ściennego ponownie zwrócił się o zaplanowanie w budżecie Powiatu Stargardzkiego na rok 2018 środków na zlecenie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1756Z przez miejscowość Ścienne”. Przypomniał także, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest współwłaścicielem wyżej wymienionej drogi, więc zaproponował rozważenie możliwości współpracy w przeprowadzeniu remontu przedmiotowej drogi.

Mieszkańcy powodują degradację drogi

Starosta Stargardzki w odpowiedzi na wystąpienie przedstawiciela Gminy Ińsko poinformowała, że droga 1756Z nie spełnia wymogów ustawy o drogach publicznych i powiatowych, mimo że w 1999 roku w trakcie reformy administracyjnej kraju zaliczono ją do tej kategorii. -  Droga powiatowa numer 1756Z pełni znikomą rolę w sieci komunikacyjnej Powiatu Stargardzkiego, stanowi jedynie dojazd do jednej z niewielkich miejscowości, jakim jest Ścienne. Niezależnie od tego, iż na przedmiotowej drodze odbywają się regularne kursy autobusów komunikacji publicznej, dowóz dzieci do szkół, nie jest to ruch o znacznym natężeniu, co sugeruje Państwa wystąpienie. W miejscowości Ścienne jak i też wzdłuż przedmiotowej drogi nie ma zlokalizowanych ośrodków, które generują znaczny ruch pojazdów- mówi Iwona Wiśniewska. Dodaje, że wnioskowane opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej numer 1756Z, którego koszt wykonania na podstawie dotychczasowych doświadczeń, szacowany jest na kwotę około 300 000 zł bez zagwarantowania środków finansowych na jego realizację, byłoby działaniem nieracjonalnym. 


Starosta mówi również, że za taki stan drogi odpowiedzialni są sami mieszkańcy miejscowości. - Zwracam uwagę, że główną przyczyną powodującą lawinową degradację drogi jest brak właściwego odwodnienia przyległych do drogi nieruchomości, co jest szczególnie widoczne bezpośrednio po opadach atmosferycznych. Brak właściwie funkcjonującego systemu melioracji szczegółowej gruntów i posesji przyległych do drogi powoduje, iż praktycznie wszystkie wody opadowe wraz ze znaczną ilością zanieczyszczeń z tych terenów są odprowadzane bezpośrednio na jezdnię drogi powiatowej, co w konsekwencji doprowadza do jej uszkodzenia i systematycznego zanieczyszczenia. Nieodzownym jest wcześniejsze podjęcie działań zmierzających do uregulowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi z całego przyległego do drogi terenu, które to działania są w gestii właścicieli poszczególnych nieruchomości. Mając na względzie konieczność skoordynowania tych czynności tak, aby były skuteczne, nieodzownym jest czynny udział gminy- tłumaczy Starosta Stargardzki. - Przebudowa drogi przed wykonaniem systemu odprowadzenia wód opadowych i gruntowych byłaby przedwczesna i niecelowa, gdyż nie osiągnie się wymaganej trwałości prac budowlanych, a uzyskany efekt będzie doraźny- dodaje.

Przedstawiciele Gminy Ińsko oraz mieszkańcy miejscowości Ścienne postawę Starosty Iwony Wiśniewskiej odebrali jako akt złej woli i stawianie Stargardu ponad wszystkie gminy w powiecie. Urzędnicy zapewniają jednak, że nadal będą szukali środków, aby przymusić Powiat Stargardzki do gruntownego remontu drogi powiatowej przez Ścienne oraz należytego utrzymania wszystkich dróg powiatowych na terenie Gminy Ińsko.


[mm/Dziennik Stargardzki]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages