>> Powstanie cmentarz dla zwierząt? - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

wtorek, 16 stycznia 2018

>> Powstanie cmentarz dla zwierząt?

Wielu mieszkańców naszego miasta chciałoby, aby w Stargardzie powstało grzebowisko dla zwierząt. Czy jest szansa na taką inwestycję w najbliższym czasie?

                       
Radna Rady Miejskiej Małgorzata Rybicka zwraca uwagę, że wielu mieszkańców sygnalizuje jej potrzebę utworzenia w naszym mieście grzebowiska dla zwierząt. - Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenie ministra rolnictwa jednoznacznie narzuca sposób postępowania z martwymi zwierzętami domowymi- mówi Małgorzata Rybicka. - Jedynym legalnym sposobem „pochówku” zwierzęcia jest jego utylizacja wraz z odpadami medycznymi. Taka forma „pożegnania” budzi sprzeciw wielu osób. Dla wielu z nich zwierzę domowe jest traktowane jako członek rodziny. Mieszkańcy łamiąc prawo zakopują martwe, często chore zwierzę w przydomowym ogródku, w parku czy lesie- dodaje radna. Zgodnie z ustawą zakopywanie zwłok zwierząt domowych może odbywać się wyłącznie na terenie grzebowisk dla zwierząt za zgodą nadzoru weterynaryjnego. 

Mieszkańcy łamiąc prawo zakopują martwe, często chore zwierzę w przydomowym ogródku, w parku czy lesie- mówi Małgorzata Rybicka, radna Rady Miejskiej w Stargardzie.

- Wielu ludzi nie godzi się z tym, aby ukochany czworonożny przyjaciel został potraktowany jako odpad utylizacyjny. Chcą pożegnać swojego pupila zapewniając mu godne miejsce spoczynku. Ból i żal po stracie jest mniejszy, gdy człowiek ma świadomość, że po jego przyjacielu zostaje trwały ślad w postaci miejsca, które będzie mógł odwiedzać- tłumaczy radna Małgorzata Rybicka. Według niej grzebowisko dla zwierząt domowych mogłoby powstać przy ulicy Skandynawskiej, gdzie wkrótce powstanie "Psi Wybieg".
           
Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta informuje, że obecnie nie przewidziano miejsca na grzebowisko zwierząt na terenie miasta. Natomiast zamiar urządzenia grzebowiska dla zwierząt przy ul. Skandynawskiej w Stargardzie nie jest zgodny z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Piotr Mync tłumaczy, że Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłoki wszystkich padłych zwierząt powinny zostać przekazane do zakładu utylizacyjnego uprawnionego do przetworzenia takiego materiału. Pomimo pewnego rodzaju analogii wymagań w zakresie lokalizacji grzebowiska do wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze- przepisy dotyczące cmentarzy nie mogą mieć zastosowania do grzebowisk zwierząt. Z punktu widzenia polskich przepisów sanitarno-weterynaryjnych grzebowisko dla zwierząt jest szczególnym rodzajem składowiska odpadów, nad którym nadzór jest w gestii organów Inspekcji Ochrony Środowiska. Organem właściwym w zakresie nadzoru nad działalnością polegającą na usuwaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym padłych zwierząt domowych) jest Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Grzebowiska zwłok zwierzęcych są przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Realizacja grzebowiska wymaga spełnienia warunków gwarantujących, że zakopanie padłych zwierząt na danym terenie nie zagraża zdrowiu zwierząt i ludzi, w szczególności poprzez zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich, a także dostępem zwierząt dzikich i domowych, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód gruntowych lub nadmiernym rozwojem flory bakteryjnej powodującej procesy rozkładu. Teren przeznaczony na grzebowisko nie powinien podlegać zalewom, posiadać ukształtowanie umożliwiające odpływ wód deszczowych, jednakże nie może być nachylony w kierunku zabudowań, zbiorników albo innych ujęć wody służącym jako źródło zaopatrzenia w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, powinien posiadać zwierciadło wody gruntowej na głębokości nie wyżej niż 2,5 m, powinien być zlokalizowany w odległości co najmniej 250 m-500 m od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego, bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studni, źródeł i strumieni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinien być bezpieczny dla wód gruntowych, a jego lokalizacja poparta badaniami hydrogeologicznymi i geologicznymi. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części m.in. powinien posiadać tytuł prawny do terenu przeznaczonego zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na grzebowisko i spalarnię zwłok zwierzęcych i ich części. Lokalizacja grzebowiska musi być zgodna z przeznaczeniem tej nieruchomości określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze do zmiany zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, wobec czego przeanalizowana zostanie możliwość ewentualnej lokalizacji grzebowiska dla zwierząt domowych w mieście- mówi Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta.
           

- Teren działki przy ul. Skandynawskiej zlokalizowany jest w części na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, a w części w liniach rozgraniczenia ulicy zbiorczej. W świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków grzebowiska zwierząt zaliczanie są do "innych terenów zabudowanych", niewymienionych wśród terenów przemysłowych. W związku z powyższym propozycja urządzenia grzebowiska dla zwierząt na terenie przedmiotowej działki przy ul. Skandynawskiej w Stargardzie jest niemożliwa do realizacji, ponieważ byłoby to niezgodne z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta- tłumaczy Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta. 

- Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze do zmiany zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, wobec czego przeanalizowana zostanie możliwość ewentualnej lokalizacji grzebowiska dla zwierząt domowych w mieście. Wprowadzenie lokalizacji grzebowiska w Studium pozwoli na zapisanie odpowiedniej rezerwacji terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. z inicjatywy Urzędu Miasta w Szczecinie trwają prace proceduralne dotyczące legalizacji i budowy grzebowiska dla małych zwierząt domowych w Szczecinie-Klucz przy ul. Bielańskiej. Procedura trwa już od 2012 roku i zgodnie z informacją uzyskaną od zarządcy terenu, prawdopodobne jest, że grzebowisko dla zwierząt domowych zostanie uruchomione już w przyszłym roku.  Cmentarz oraz rozważane zlokalizowanie obok krematorium, będą obsługiwane przez podmioty prywatne. Obserwacja funkcjonowania tego obiektu w Szczecinie pozwoli na podjęcie właściwych decyzji w sprawie ewentualnej lokalizacji grzebowiska na terenie Stargardu- dodaje Piotr Mync. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages