>> Miejskie wydatki w 2018 roku - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

piątek, 12 stycznia 2018

>> Miejskie wydatki w 2018 roku

W grudniu radni Rady Miejskie przyjęli uchwałę budżetu miasta na 2018 rok. Jakie zadania są w nim zaplanowane?
Uchwała budżetowa miasta na 2018 rok zakłada dochody na poziomie 311 668 268 zł, z czego 253 760 264 zł będą stanowiły dochody związane z realizacją zadań własnych, 55 648 104 zł- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 31 000 zł- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji oraz 2 228 900- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W budżecie zaplanowano wydatki na łączną kwotę 341 936 100 zł, z czego 284 028 096 zł będą stanowiły wydatki związane z realizacją zadań własnych, a 57 908 004 łączne wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i porozumień samorządowych. Deficyt budżetowy oszacowano na 30 267 832 zł.

W przyszłym roku ponad 63 miliony złotych pochłoną zadania związane z rekompensatą dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. (12,3 mln zł), obsługą eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta (1,9 mln zł), wykonaniem remontu nawierzchni jezdni i chodników na wybranych ulicach, zgodnie z bieżącymi potrzebami (190 tys. zł) oraz pokryciem kosztów obsługi Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta (310 tys. zł) w związku z przejęciem od 1 stycznia od Powiatu Stargardzkiego ulic, z których część objęta jest Strefą Płatnego Parkowania. Ponad 750 tys. zł kosztowało będzie utrzymanie zieleni w pasach drogowych. Zadanie obejmuje m.in. koszenie (wymagane średnio od 2 do 5 razy w ciągu roku), oczyszczanie ze śmieci (od 2 razy w miesiącu w dzielnicach peryferyjnych do 3 razy w tygodniu w centrum), grabienie liści, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne i techniczne, odchwaszczanie kwietników, podlewanie młodych drzew i krzewów oraz nasadzenia kwiatów sezonowych. 

Według założeń zimowe utrzymanie dróg gminnych w przyszłym roku będzie kosztowało miasto 400 tys. zł. Mieści się w nim przygotowanie materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości zimowych, usuwania śniegu z ulic, placów, zatok, przejść dla pieszych, wpustów ulicznych i parkingów, utrzymaniem gotowości wyjazdu oraz pracami porządkowymi po sezonie zimowym. Okres zimowego utrzymania dróg trwa od 1 listopada do 31 marca. Na utrzymanie sygnalizacji świetlnej miasto w 2018 roku wyda 7 tys. zł, a za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych- 2,9 tys. zł. W budżecie zapisano również opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod budowę ronda ul. Most Kamienny (ostatnia opłata nastąpi w 2018 roku) oraz wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych (80 tys. zł) oraz prawnych (70 tys. zł) za grunty przejęte przez miasto na mocy Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe, np. ścieżki rowerowe, parkingi oraz przebudowy pasów drogowych.


Rok 2018 rokiem inwestycji

Nadchodzący rok 2018 według włodarzy miasta ma być bogaty w inwestycje. Miasto rozpocznie realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Stargard na lata 2018-2033, które w sumie pochłoną prawie 44 miliony złotych. W przyszłym roku planuje się zakup ośmiu autobusów w ramach projektu "Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 sztuk autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń", do których miasto dopłaci 8 610 000 zł. W ciągu najbliższych 12 miesięcy w ramach projektu "Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie" zostanie wybudowane rondo na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej, 11 Listopada, Gen. J. Bema oraz Towarowej wraz z przebudową ulic na odcinkach dojazdowych do skrzyżowania oraz powstanie ścieżka rowerowa, przebudowane zostanie oświetlenie uwzględniające nową geometrię skrzyżowania, wykonany zostanie układ komunikacyjny w ramach budowy Centrum Przesiadkowego obsługującego funkcję transportu zbiorowego, a przedsięwzięcie uzyska promocję. Ponad 2,3 mln zł zostanie wydane na przebudowę ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo- rowerowgo w Stargardzie. W 2018 roku planuje się przebudowę ul. Towarowej na odcinku od projektowanego wjazdu do Centrum Przesiadkowego do wjazdu na parking przy Urzędzie Skarbowym. Zmianie ulegnie szerokość jezdni oraz jej nośność. W przyszłorocznym budżecie zapisano także budowę parkingu P&R przy ulicy Barnima. Za ponad 311 tys. zł planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz promocję przedsięwzięcia. Prawie 5 milionów złotych pochłonie w przyszłym roku rozbudowa Alei Żołnierza. W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę nawierzchni jezdni, maksymalizację miejsc postojowych, budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz remont chodnika przy zachowaniu drzewostanu niekolidującego z inwestycją. Ponadto skrzyżowanie ulic Alei Żołnierza i 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty zostanie przebudowane na rondo. Również w 2018 roku zaplanowano budowę drogi łączącej ul. Ceglaną z terenami ZNTK łącznie z przebudową drogi wewnętrznej będącej przedłużeniem ulicy Węgierskiej.

W przyszłym roku miasto planuje także szereg inwestycji jednorocznych, które w sumie będą kosztowały 2 765 000 zł. Za tą kwotę planuje się wykonanie parkingu tymczasowego w okolicy Targu Drzewnego (etap II), budowę miejsc postojowych w rejonie os. Tysiąclecia wraz z modernizacją elementów oświetlenia, budowę miejsc postojowych przy ul. Lechickiej (w pobliżu Przedszkola nr 5), ul. Z. Krasińskiego (przy Placu Słowackiego), ul. Basztowej i ul. Płatnerzy, przebudowę odcinka ul. Ks. J. Twardowskiego na wysokości planowanego przedszkola (I etap- ścieżka pieszo-rowerowa), budowę ul. Topolowej wraz z odcinkiem ul. Gospodarskiej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy ul. B. Krzywoustego, budowę drogi w pasie drogowym ul. Majora Hubala (I etap), wykonanie fragmentów gruntowych ul. C.K. Norwida, budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Miłej (budżet obywatelski) oraz wykonanie fragmentu chodnika przy ul. Podchorążych.

20 milionów na administrację

Wydatki budżetu miasta w 2018 roku to nie tylko inwestycje w infrastrukturę. Urzędnicy zaplanowali, że 2,2 mln zł zostanie przekazane na turystykę i krajoznawstwo (m.in. na kontynuację projektu "Stargard nad Iną- projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard"- 2,1 mln zł), ponad 23 mln zł na gospodarkę mieszkaniową (m.in. na gospodarowanie miejskimi nieruchomościami i modernizację energetyczną przez Stargardzkie TBS) oraz 1,1 mln zł na działalność usługową (przygotowywanie planów zagospodarowania przestrzennego czy pomiarów geodezyjnych). Duży wydatek dla budżetu miasta stanowi funkcjonowanie administracji publicznej- 19,7 mln zł. Działanie tylko Urzędu Miejskiego będzie kosztowało 16 293 800 zł. Prawie 2,5 mln zł zostanie wydane w ramach zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej, kolejne 2,5 mln pochłonie obsługa długu publicznego. Prawie 86 milionów złotych, czyli 30 procent wydatków własnych budżetu miasta kosztowała będzie oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości 1,7 mln zł, w ramach pomocy społecznej przewiduje się realizację zadań w wysokości 22,3 mln zł, a zadania z działu rodzina wyniosą 5,5 mln zł. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska miasto w przyszłym roku wyda 28,7 mln zł, w ramach kultury u ochrony dziedzictwa narodowego- 15,2 mln zł, a kultury fizycznej- 5,7 mln zł.


Rok 2018 będzie obfitował w inwestycje, które zauważy każdy mieszkaniec Stargardu. Każdy będzie mógł je również ocenić i zweryfikować działalność osób zarządzających naszym miastem podczas listopadowych wyborów samorządowych. Miejmy nadzieję, że budżet Stargardu jest skrojony w miarę możliwości i inwestycje okażą się sukcesem, a nie przedwyborczą wydmuszką. 


[mm/Dziennik Stargardzki]
https://dobrykredyt.co.pl/campaign,CAM5a4de0edb9c08.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages