>> Ile miasto wydaje na pomoc społeczną? - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

niedziela, 10 grudnia 2017

>> Ile miasto wydaje na pomoc społeczną?

Wydatki na pomoc społeczną stanowią jedno z największych obciążeń dla budżetu samorządu. W zeszłym roku stargardzki MOPS na swoją działalność wydał prawie 69 milionów złotych.Pomoc społeczna i rodzinna od lat stanowią największy wydatek w budżecie miasta. Tylko w minionym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 68 965 675 zł. Aż 68 procent tej kwoty to pieniądze przeznaczone na świadczenia. W 2016 roku MOPS na świadczenia rodzinne wydał 17 268 818 zł, świadczenia wychowawcze- 24 542 561 zł, fundusz alimentacyjny 3 650 382 zł, dodatki mieszkaniowe- 3 382 382 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi- 424 910 zł, obsługę administracyjną- 6 928 445 zł, a pozostałe zadania- 2 339 496 zł. Na rzeczywistą pomoc społeczną wydano 10 428 681 zł. Pomocą społeczną w zeszłym roku objęto 2304 rodziny, czyli o 99 rodzin mniej niż w roku 2015. Z analizy wynika, że 59 rodzin nie korzystało z pomocy społecznej, pomimo kwalifikowania się do świadczeń, z uwagi na korzystanie ze świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko.
txt

Mimo, że do MOPS w zeszłym roku wpłynęło mniej wniosków z zakresu pomocy społecznej, to nie znaczy, że był on mniej pracowity dla urzędników. Wiele stargardzkich rodzin skorzystało z innych świadczeń. Po 1000 zł miesięcznie przez 52 tygodnie od urodzenia dziecka wypłacano osobom, którym nie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Tym świadczeniem objęto 347 osób z naszego miasta. Największym i najbardziej kosztownym wyzwaniem okazała się jednak wypłata związana z programem 500+. W 2016 roku świadczenie wychowawcze wypłacane było w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia. W tym okresie wpłynęło 4 848 wniosków o ustalenie prawa do tego świadczenia. Wysokość wypłaconych zasiłków wyniosła 24 542 561 zł. Świadczenie wypłacone było dla 4 172 rodzin na 5 939 dzieci.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie uzyskuje dochody własne, które przekazywane są do budżetu gminy oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych i własnych rozliczanych z urzędem administracji państwowej (dotacje na dofinansowanie zadań własnych), które przekazywane są do budżetu państwa. W 2016 r. uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.222.122,07 zł,  w tym 581 848,14 zł to były dochody własne, a 640 273,93 zł- dochody rozliczane z urzędem administracji państwowej. W ramach dochodów własnych MOPS uzyskuje dochód m.in. z odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze, za pobyt w domach pomocy społecznej, w Gminnym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy, w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych czy ze zwrotu niezależnie pobranych świadczeń. W ramach dochodów rozliczanych z urzędem administracji państwowej uzyskano dochody z tytułu m.in. odpłatności za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy, zwrotu przez dłużników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz również niezależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej.  Dochody związane z realizacją zadań wykazują niewielką tendencję wzrostową. W 2015 roku uzyskano dochód 1 199 313,67 zł, a w 2014 r.- 1 197 348,74 zł.

[mm/Dziennik Stargardzki]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages