>> Dyrektor musi zapłacić 30 tys. zł odszkodowania - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

niedziela, 10 grudnia 2017

>> Dyrektor musi zapłacić 30 tys. zł odszkodowania

Dyrektor stargardzkiego szpitala Paweł Bakun wyrokiem sądów zobowiązany został do zapłaty na rzecz placówki ponad 30 tys. zł tytułem wyrządzonej szkody. Wyroki dotyczą naruszenia przepisów Kodeksu Pracy. Termin zapłaty już minął, a pieniądze nie wpłynęły na konto szpitala.Sprawa dotyczy nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę byłej księgowej stargardzkiego szpitala, która zatrudniona była w placówce od 2010 roku. Do jej obowiązków należało prowadzenie rachunkowości zakładu, jego gospodarki finansowej, bieżąca analiza wykorzystania środków uzyskanych ze sprzedaży usług i dotacji budżetowych, dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, wstępnej, bieżącej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków, wstępnej legalności dokumentów dotyczących wykonywanych planów finansowych zespołu oraz ich zmian oraz wstępnej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań. Pracownica odpowiadała również za opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora, a dotyczących prowadzenia rachunkowości m.in. zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad rozliczania inwentaryzacji czy instrukcji kasowej, opracowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów, opracowywanie sprawozdań, cyklicznych raportów i statystyk wynikających z odrębnych uregulowań, a dotyczących zakładu przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, a w szczególności kontrolowanie wydatków pod względem zgodności ich realizacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz kontrola finansowa umów zawartych przez zakład.

W maju 2016 roku księgowa otrzymała rozwiązanie umowy o pracę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Jako przyczynę wskazano brak współpracy z podmiotem tworzącym, czyli Starostwem Powiatowym, w zakresie dotyczącym nadzoru nad szpitalem w Stargardzie i udzielanie nierzetelnych i nieterminowych informacji Starostwu, brak należytej staranności w rozliczaniu kosztów działalności i nieprzekazywanie informacji w tym zakresie dyrektorowi placówki oraz podmiotowi tworzącemu oraz utrata zaufania przejawiająca się m.in. brakiem współpracy między pracodawcą, a pracownikiem. Wypowiedzenie wręczyła księgowej pracownica działu kadr. Kobieta poprosiła o spotkanie z dyrektorem, który podczas rozmowy nie sprecyzował jakie ma zarzuty do jej pracy. Dlatego postanowiła skierować sprawę do sądu.

W toku procesu, jaki toczył się przed Sądem Rejonowym w Goleniowie była księgowa odwoływała się od dokonanego przez jej pracodawcę, Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, wypowiedzenia umowy o pracę, domagając się ostatecznie zapłaty odszkodowania w wysokości 28 800 zł. Zarzucała ona m.in. że wskazane w doręczonym jej wypowiedzeniu przyczyny nie są ani prawdziwe, ani konkretne. Pozwany pracodawca wnosił o oddalenie powództwa w całości. Wyrokiem z grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Goleniowie zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 28 800 zł, przyznał powódce od pozwanego kwotę 360 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego oraz nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1440 zł tytułem kosztów sądowych. Sąd uznał powództwo za nieuzasadnione, ponieważ jednym z wymogów skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę jest wskazanie pracownikowi konkretnej przyczyny dokonania tej czynności. Konkretyzacja przyczyny, wskazanie konkretnego zdarzenia lub ciągu zdarzeń, konkretnego zachowania pracownika, z którymi ten zarzut się łączy, może nastąpić poprzez szczegółowe określenie tego zdarzenia w treści oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę lub wynikać ze znanych pracownikowi okoliczności wiążących się w sposób niebudzący wątpliwości z podaną przez pracodawcę przyczyną rozwiązania umowy o pracę. Sąd uznał, że przyczyny te nie zostały dostatecznie sprecyzowane. Z pisma nie wynika bowiem kiedy i jakie informacje księgowa przekazała nieterminowo i nierzetelnie Starostwu Powiatowemu oraz co należy rozumieć przez określenie "nierzetelne", w szczególności czy były to informacje sprzeczne z prawdą, czy niedokładne, czy też nastąpiło inne zaniedbanie po jej stronie. Za podobnie ogólnikowy uznał sąd zarzut braku współpracy powódki z organem prowadzącym co do nadzoru nad szpitalem. Podkreślił, że nie da się wywnioskować na czym polegał brak staranności powódki w rozliczaniu kosztów działalności, jakich dokładnie kosztów dotyczy zarzut oraz kiedy zachowanie powyższe miało miejsce. Pozwany nie wskazał w piśmie na żadne zachowanie powódki uzasadniające utratę zaufania do niej.

Powyższy wyrok został w całości zaskarżony apelacją wniesioną przez pozwanego pracodawcę. Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z lipca 2017 roku uznał, że apelacja okazała się być nieuzasadniona. - Sąd Okręgowy pragnie podkreślić, iż w jego ocenie Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił stan faktyczny, a swe ustalenia oparł na należycie zgromadzonym materiale dowodowym, dokonując jego oceny w sposób niewykraczający poza granice zakreślone w prawie. Stąd też Sąd Okręgowy ustalenia faktyczne oraz prawne sądu I instancji w całości uznał i przyjął jako własne- napisano w uzasadnieniu wyroku. Oznacza to, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie zmuszony został do zapłaty ponad 28 tysięcy złotych odszkodowania na rzecz byłej pracownicy, co wraz z pozostałymi kosztami daje kwotę 30 720 złotych. Zgodnie z zapisami w kontrakcie menadżerskim między Starostwem Powiatowym, jako organem prowadzącym szpital, a dyrektorem Pawłem Bakunem, dyrektor powinien pokryć zobowiązania.Zarząd Powiatu Stargardzkiego wezwał Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie do zapłaty na rzecz szpitala łącznej kwoty 30 720 zł zasądzonej przez Sąd Rejonowy oraz Sąd Okręgowy tytułem odszkodowania za naruszenie przepisów Kodeksu Pracy dotyczących wypowiedzenia pracownikowi szpitala umowy o pracę wraz z zasądzonymi kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztów sądowych obu instancji. Podstawę wezwania stanowi zapis kontraktu menedżerskiego zobowiązujący zarządzającego do pokrycia szkody wyrządzonej zakładowi w trakcie realizacji kontraktu z winy nieumyślnej. Ewa Zarzycka ze Starostwa Powiatowego informuje, że Zarząd Powiatu nie otrzymał od Pana Pawła Bakuna kopii dowodu wpłaty na rzecz SWZOZ w Stargardzie kwoty 30 720 zł. - Wskazany w uchwale Zarządu Powiatu termin okazania kopii dowodu wpłaty upłynął 26 września. Należność szpitala z tytułu poniesionej szkody nie była potrącona z wynagrodzenia Pawła Bakuna- dodaje Ewa Zarzycka. Dyrektor szpitala nie skomentował tej sprawy. Swoje obowiązki będzie pełnił prawdopodobnie do końca roku. 

[mm/Dziennik Stargardzki]

http://gr.colorland.pl/prezent-na-dzien-babci-i-dziadka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages