>> Krew oddamy tylko w autobusie - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

wtorek, 1 sierpnia 2017

>> Krew oddamy tylko w autobusie

Ponad rok temu zlikwidowano w Stargardzie punkt ekipowego poboru krwi. Poseł Krzysztof Zaremba pytał w Sejmie o przyszłość krwiodawstwa w naszym mieście i regionie.
Dotychczas honorowi dawcy krwi na terenie województwa zachodniopomorskiego posiadali do dyspozycji poza Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie także oddziały terenowe w Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Gryficach, Kołobrzegu, Koszalinie, Szczecinku i Świnoujściu oraz punkty Ekipowego Poboru Krwi w Barlinku, Gryfinie oraz Stargardzie. Od końca 2015 roku mieszkańcy Stargardu nie mogą oddawać krwi w punkcie PCK przy ul. Limanowskiego, a od stycznia stałego punktu pozbawieni zostali także mieszkańcy Barlinka. Krwiodawcy z tych miejscowości mogą w zamian skorzystać z podstawionego w wyznaczonych terminach tzw. krwiobusa. W Stargardzie mobilny autobus stacjonuje przy Placu Wolności w każdy poniedziałek i piątek, a rejestracja odbywa się od godz. 8.30 do 12. Krzysztof Zaremba mówi, że wprowadzane zmiany w sieci stałych punktów poboru krwi na terenie województwa zachodniopomorskiego zdaniem krwiodawców z tego rejonu ograniczają im dostęp do stacji krwiodawstwa, bowiem w zamian punktów zapewniających stałą i bieżącą obsługę wprowadzana jest obsługa ambulansów. Wiąże się to z konieczność dostosowywania oddawania krwi do grafiku przyjazdu krwiobusa. Wprawdzie istnieje możliwość oddania krwi także w innych punktach jednakże utrudnienia organizacyjno-komunikacyjne związane z dostaniem się do miejscowości częstokroć oddalonej o wiele kilometrów w wielu przypadkach może spowodować uniemożliwienie systematycznego oddawania krwi.

Według posła istnieje niebezpieczeństwo, iż likwidacja stałych punktów krwiodawstwa może spowodować obniżenie ilości oddawanej krwi, na którą w województwie zachodniopomorskich jest ciągłe zapotrzebowanie we wszystkich grupach. - Wydaje się, iż nie można zakładać, iż jednorazowy pobór krwi dokonany w czasie przyjazdu ambulansu do danej miejscowości będzie równoważny ilości krwi oddawanej w stałych punktach krwiodawstwa- mówi Krzysztof Zaremba. Komunikaty w przedmiotowej sprawie wskazują, iż w przypadku zwiększenia się liczby chętnych do oddawania krwi krwiobusy będą kursowały częściej. - Mobilny punkt poboru krwi ma zapewnić szybkie przewożenie krwi do centrum, dzięki czemu polepszy się jakość krwi podawanej pacjentom. Przy tym jednak należy zwrócić uwagę, że z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że jednym z efektów realizacji programu „Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych na lata 2009-2014˝ jest m.in. doposażenie regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w mobilne punkty poboru krwi. Wynika zatem stąd, iż krwiobusy miały być docelowo wsparciem dla działalności stałych punktów krwiodawstwa, a nie ich substytutem- zauważa Krzysztof Zaremba. Poseł zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedstawienie planu funkcjonowania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, w tym wszystkich jego oddziałów oraz punktów Ekipowego Poboru Krwi oraz pytaniem kto i według jakich kryteriów podejmuje decyzje odnośnie funkcjonowania stałych punktów krwiodawstwa oraz częstotliwości obsługi krwiodawców przez tzw. krwiobusy.

Piotr Warczyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w odpowiedzi na pytania posła informuje, że plan funkcjonowania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oparty jest na opracowanym i wdrożonym w roku 2014 programie restrukturyzacyjnym, na który składa się szereg działań, mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej Centrum i, w konsekwencji, poprawę wyniku finansowego, zwiększenie płynności finansowej i zmniejszenie zobowiązań tej jednostki. W ramach realizacji tego programu, RCKiK Szczecin założyło zwiększenie poboru krwi z wykorzystaniem mobilnego punktu poboru i stopniowe zastąpienie ekip prowadzonych w stałych pomieszczeniach mobilnym punktem pobierania krwi, zakupionym w ramach programu zdrowotnego pod nazwą „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, realizowanego w latach 2009-2014. - Należy podkreślić, iż mobilny punkt pobierania krwi w pełni umożliwia przeprowadzenie całego procesu pobierania krwi, a przez to stanowi doskonałą alternatywę dla ekipowych punktów pobierania krwi oraz wsparcie dla funkcjonujących Oddziałów Terenowych- informuje Piotr Warczyński. Realizacja programu restrukturyzacyjnego zakłada również utrzymanie poboru w Oddziale Terenowym i siedzibie Centrum, prowadzonego w sposób dotychczasowy. Ekipowy pobór krwi nie jest wykonywany w formie punktu poboru, znajdującego się w strukturze organizacyjnej RCKiK Szczecin. Pobór ten natomiast polega na pobieraniu krwi w pomieszczeniach lub ambulansie i dostarczeniu jej, celem wykonania badań kwalifikacyjnych i preparatyki, do Centrum, dysponującym wysokospecjalistycznym sprzętem i wykwalifikowanym personelem. Realizując w związku z powyższym kolejne etapy programu restrukturyzacyjnego, RCKiK Szczecin rezygnuje z wynajmowania w sposób ciągły pomieszczeń od podmiotów zewnętrznych, na rzecz prowadzenia poboru krwi z wykorzystaniem mobilnego punktu poboru zarówno w miastach, w których dotychczas pobór miał miejsce w takiej formie, jak i w miejscowościach ościennych. Wykorzystanie mobilnego punktu poboru umożliwia dostarczenie urządzeń na miejsce poboru, jego organizację a następnie przetransportowanie krwi i urządzeń do Centrum bez konieczności angażowania dodatkowych środków.

Piotr Warczyński dodaje także, że w odniesieniu do kryteriów podejmowania decyzji w zakresie funkcjonowania stałych punktów poboru oraz częstotliwości obsługi krwiodawców przez mobilne punkty poboru, decyzje w tym zakresie każdorazowo podejmuje dyrektor danej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi. W przypadku RCKiK Szczecin, decyzje te podejmowane są w oparciu o frekwencję chętnych, zgłaszających się do oddawania krwi w danej miejscowości, a także o zgłaszane zapotrzebowania na organizowanie ekip wyjazdowych. Analiza zgłaszalności dawców, a co za tym idzie, realna potrzeba wysłania ambulansu, wpływa na częstotliwość organizowania poboru w danym miejscu. Wpływ na harmonogram ekip ma też potrzeba zabezpieczenia poboru krwi w miejscowościach, gdzie wiele lat temu funkcjonowały Oddziały Terenowe, a w których wciąż istnieje aktywne środowisko Honorowych Dawców Krwi.


Postawa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie i wprowadzony program restrukturyzacyjny wskazują, że w najbliższym czasie pobór krwi w Stargardzie będzie odbywał się tylko w postaci mobilnego ambulansu parkującego na Placu Wolności. Należy mieć nadzieję, że forma ta nie spowoduje dalszego odpływu chętnych do dzielenia się tym życiodajnym płynem, ponieważ zapotrzebowanie na wszystkie grupy krwi w naszym regionie cały czas jest duże.

[mm/Dziennik Stargardzki]

Selectcamp

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages