>> Posłowi wiedzie się coraz lepiej - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

poniedziałek, 17 lipca 2017

>> Posłowi wiedzie się coraz lepiej

Przeanalizowaliśmy zarobki stargardzkiego posła Michała Jacha, który sprawuje mandat m.in. dzięki głosom mieszkańców naszego miasta. Okazuje się, że z roku na rok posłowi powodzi się coraz lepiej. Za co otrzymuje swoje wynagrodzenie?


Osoby sprawujące funkcje publiczne zobowiązane są do corocznego składania oświadczeń majątkowych. Wyborcy mogą dzięki temu np. obserwować stan majątku osób, którym powierzyły swoje reprezentowanie w Sejmie. Poseł Michał Jach, 6183 głosami otrzymał mandat w 2015 roku startując do wyborów z list PiS w okręgu nr 41, obejmującym m.in. powiat stargardzki, i jest jedynym reprezentantem naszego miasta w parlamencie. Z oświadczeń majątkowych złożonych przez posła wynika, że jego zarobki rosną z roku na rok. Na początku kadencji w 2015 roku Michał Jach pobierał 97 810,50 zł uposażenia poselskiego, 25 743,86 zł diety poselskiej oraz 31 808,47 zł emerytury z Wojskowego Biura Emerytalnego. Razem daje to 155 362,83 zł rocznych dochodów. Posiadał również samochód Citroen C5 z 2006 roku oraz mieszkanie o powierzchni 67,7 metra kwadratowego o wartości 200 000 zł, które jest współwłasnością małżeńską. Poseł posiadał także zgromadzone środki pieniężne w wysokości 7 361,86 zł, ale ciążyło na nim także zobowiązanie w postaci kredytu konsumenckiego w wysokości 30 000 zł zawartego w Banku Pocztowym S.A. Na koniec roku dochód Michała Jacha się powiększył. Otrzymał on 122 209,34 zł uposażenia poselskiego, 29 783,22 zł diety poselskiej oraz 37 895,88 zł emerytury. Razem daje to 189 888,44 zł. Pozostał właścicielem tego samego auta i mieszkania oraz posiadał zobowiązanie w postaci kredytu konsumpcyjnego w wysokości 30 000 zł. Na koncie zgromadził 5 397,07 zł oszczędności. W 2016 roku zarobki posła jeszcze bardziej wzrosły. Otrzymał on 141 114,12 zł uposażenia poselskiego, 30 360 zł diety poselskiej oraz 38 043,78 zł emerytury. Razem daje to 209 517,90 zł dochodów. Nie zmienił mieszkania, ani auta, ale pozbył się kredytów, a na koncie zgromadził 4 008,86 zł oszczędności. Zarobki posła Michała Jacha w ciągu trzech lat wzrosły więc o 54 155,07 zł.
           
Wymienione wyżej wynagrodzenie to nie jedyne środki pieniężne, jakie poseł otrzymuje w związku z wykonywaniem swojej funkcji. Każdy reprezentant parlamentu posiada również budżet przeznaczony na prowadzenie biura poselskiego. Budżet posła Michała Jacha za okres od 12 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku wyniósł 174 045 zł. Poseł przeznaczył je na w większości na wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (32 190,35 zł) oraz umów zleceń i o dzieło (34 861 zł). Sporo kosztowały również przejazdy posła samochodem, w związku z wykonywaniem mandatu (39 700,49 zł) oraz najem lokalu na biuro poselskie (33 424,81 zł). Z tych pieniędzy kupowano także artykuły przemysłowe i kwiaty (8 193,42 zł), artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne (5 902,19 zł) oraz materiały biurowe i prasę (4 227,98 zł). Znaczący koszt wygenerowały również usługi telekomunikacyjne (5 832,81 zł) i korespondencja oraz ogłoszenia (4 492,74 zł).

Jak pracuje poseł Jach?
           
Wiele osób zastanawia się, za co stargardzki poseł otrzymuje tak duże wynagrodzenie. Michał Jach wykonując swój mandat poselski jest również przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz członkiem jej podkomisji ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, ds. społecznych w wojsku, ds. współpracy z zagranicą i NATO oraz ds. budżetu, finansów oraz struktury Sił Zbrojnych RP. Jest także członkiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Poseł przynależy również do zespołów parlamentarnych ds. Poczty Polskiej, Promocji Badmintona, Wspierania Polskiej Szermierki (jest wiceprzewodniczącym), zbadania przyczyn katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 roku, Historii i Tradycji Wojska Polskiego, Przyjaciół Odry, Surowców i Energii, Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego (jest wiceprzewodniczącym). Michał Jach jest także przedstawicielem Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO oraz członkiem Polsko-Hiszpańskiej Grupy Parlamentarnej, Polsko-Rumuńskiej Grupy Parlamentarnej i Polsko-Tajwańskiego Zespołu Parlamentarnego. 

W obecnej kadencji Sejmu RP poseł ma 98,23 procent frekwencji w głosowaniach. Brał udział w 3107 z 3163 głosowań, co daje mu 130 miejsce wśród 460 wszystkich posłów. Michał Jach występował 22 razy na mównicy sejmowej zabierając głos m.in. w sprawie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, informacji ministra zapraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku, zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP czy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Daje mu to dopiero 292 miejsce wśród wszystkich posłów. Od początku kadencji poseł złożył dwie interpelacje. Jedna z nich dotyczyła aktualnego stanu realizacji zadań systemu dozoru elektronicznego, a druga- przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice. Również dwukrotnie zgłosił pytania w sprawach bieżących, tj. w sprawie działań, jakie podjęto w celu likwidacji nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz w sprawie planów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczących inwestycji w korycie rzeki Odry związanych z koniecznością podnoszenia poziomu mostów nad rzeką, na przykładzie Krosna Odrzańskiego. Michał Jach złożył 48 podpisów pod projektami poselskimi (92 miejsce) oraz siedmiokrotnie występował jako poseł sprawozdawca (32 miejsce).
           
Oświadczenia majątkowe stargardzkiego posła pokazują, że z roku na rok otrzymuje on coraz wyższe dochody, mimo że statystyki pracy nie plasują go w czołówce najaktywniejszych parlamentarzystów. Wybrany przez mieszkańców regionu przedstawiciel społeczeństwa w obecnej kadencji skupił się na polityce krajowej i praktycznie nie porusza problemów im bliskich. Zamiast Michała Jacha w imieniu mieszkańców Stargardu występował m.in. poseł PO Krzysztof Zaremba, który poruszał sprawę zlikwidowanego punktu krwiodawstwa w naszym mieście, poseł .Nowoczesnej Piotr Misiło w sprawie poprawy jakości powietrza programami "Kawka" i "Ryś", w których aplikowało miasto czy poseł PO Sławomir Nitras w sprawie realizacji w powiecie stargardzkim inwestycji przewidzianych w "Programie likwidacji miejsc niebezpiecznych" w ramach "Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023". 
[mm]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages