>> Kiedy przebudowa skrzyżowania w Lipniku? - mój_stargard

Gorące

Home Top Ad

Post Top Ad

wtorek, 27 czerwca 2017

>> Kiedy przebudowa skrzyżowania w Lipniku?

Kierowcy poruszający się z Grzędzic lub Lipnika w kierunku Stargardu lub Szczecina narzekają na problemy z włączeniem się do ruchu na skrzyżowaniu w Lipniku. Trwają prace projektowe związane ze zmianą organizacji ruchu w tym rejonie, ale nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądała i kiedy wejdzie w życie.Problem kierowców podróżujących tą drogą poruszył radny Rady Gminy Stargard Mariusz Sikorski. Zwrócił się on do Wójta Gminy Stargard z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. W interpelacji zwrócił uwagę, że wielokrotnie mieszkańcy gminy Stargard, a w szczególności miejscowości Lipnik i Grzędzice zwracali uwagę na konieczność przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej 1704Z z drogą gminną 1710Z poprzez wybudowanie tam sygnalizacji świetlnej lub ronda. Uciążliwość tego skrzyżowania polega na tworzeniu się dużych zatorów od strony Lipnika i Grzędzic, zwłaszcza podczas godzin szczytu. Prowadzi to często do wymuszeń pierwszeństwa przez kierowców wyjeżdżających od strony Lipnika w kierunku Szczecina i od strony Grzędzic w kierunku Stargardu. Mariusz Sikorski zwrócił się Wójta Gminy Stargard Kazimierza Szarżanowicza o pisemne wystąpienie do Zarządu Powiatu Stargardzkiego z prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej planów powiatu dotyczących przebudowy tego skrzyżowania. Radny chciał również poznać informacje czy powiat planuje taką inwestycję, a jeśli tak to jaki ma być jej zakres i w jakim okresie czasowym ma być zrealizowana oraz czy w przypadku przystąpienia Powiatu Stargardzkiego do realizacji tej inwestycji gmina Stargard będzie partycypować w jej kosztach i w jakim zakresie.

            
Kazimierz Szarżanowicz, Wójt Gminy Stargard poinformował, że Gmina aktualnie podejmuje działania związane z przebudową drogi gminnej nr 490015Z na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1704Z z drogą gminną nr 490015Z (poprzednio droga powiatowa nr 1710Z) przez miejscowość Grzędzice do skrzyżowania z drogą gminną stanowiącą ulicę Stargardzką, tj. około 3,1 kilometra. - W związku z niepodejmowaniem dotychczas przez Powiat Stargardzki działań związanych z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1704Z z drogą gminną nr 490015Z, trudno jest mi ostatecznie zająć stanowisko w sprawie udziału Gminy Stargard w jego realizacji. Decyzje takie będą uzgadniane i podejmowane bezpośrednio w trakcie prowadzenia przez Powiat działań w tej sprawie- informuje Kazimierz Szarżanowicz. Wójt Gminy Stargard wysłał do Starosty Stargardzkiego pismo z prośbą o informacje dotyczące planów wobec przedmiotowego skrzyżowania w Lipniku. - W latach poprzednich, na wniosek użytkowników dróg, wielokrotnie zwracałem uwagę na konieczność podjęcia działań w celu usprawnienia ruchu pojazdów, w szczególności na drodze powiatowej nr 1704Z na odcinku włączenia się do ruchu, tj. na przykład wykonania skrętu z kierunku Szczecina w kierunku Grzędzic lub z kierunku Stargardu w kierunku Lipnika. Wprowadzona w bieżącym roku zmiana obszaru zabudowania dla miejscowości Lipnik poprawiła płynność ruchu pojazdów na drodze powiatowej, jednakże w ocenie jej użytkowników nie jest to zmiana wystarczająca dla bezpiecznego korzystania z omawianego skrzyżowania dróg- napisał Wójt. Zwrócił on się z prośbą o udzielenie informacji czy planowane jest przez Zarząd Powiatu Stargardzkiego podjęcie jakichkolwiek działań związanych z dalszym, docelowym usprawnieniem ruchu pojazdów korzystających ze skrzyżowania drogi powiatowej nr 1704Z z drogą gminną nr 490015Z, a tym samym poprawą bezpieczeństwa użytkowników ruchu na omawianych drogach, jak np. budowa sygnalizacji świetlnej lub przebudowa skrzyżowania.

            
W imieniu Starosty Stargardzkiego informacji Wójtowi udzielił Ryszard Hadryś, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie. Poinformował on, że Powiat Stargardzki przyjął w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028 do realizacji zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej 1704Z Lipnik-Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20". W chwili obecnej została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik. Zakończenie prac projektowych wraz uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji oraz pozwoleniem na budowę, planowane jest do końca sierpnia 2017 roku. Na etapie opracowania projektu budowlanego zostaną rozpatrzone różne warianty układu komunikacyjnego wnioskowanego skrzyżowania, w tym skrzyżowania o ruchu okrężnym typu "rondo", jak i też skrzyżowanie klasyczne z sygnalizacją świetlną. - Przyjęte zostanie rozwiązanie, które zapewni maksymalną poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przy jednoczesnym racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych- informuje Ryszard Hadryś.

           
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie dodał również, że projekt "Przebudowa drogi powiatowej nr 1704Z na odcinku od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w Lipniku wraz z przebudową skrzyżowania" przeszedł pozytywny proces identyfikacji projektu przez Instytucję Zarządzającą i został umieszczony w wykazie projektów pozakonkursowych, których realizacja będzie współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W styczniu Powiat Stargardzki złożył deklarację o przygotowaniu projektu pozakonkursowego do realizacji zadania. - Ponieważ wysoce prawdopodobnym jest wykonanie przebudowy wskazanego skrzyżowania do końca 2018 roku, biorąc pod uwagę znaczne koszty, budowa sygnalizacji świetlnej do tego czasu jest niezasadna- mówi Ryszard Hadryś. Oznacza to, że być może do końca 2018 roku zmieni się sytuacja na skrzyżowaniu w Lipniku i nowa organizacja ruchu pozwoli mieszkańcom okolicznych miejscowości bezpieczniej podróżować w tym rejonie. Do tej pory muszą uzbroić się w cierpliwość i zachować na skrzyżowaniu szczególną ostrożność. 

[źródło: mp/Dziennik Stargardzki]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Post Bottom Ad

Pages